Expert4invest

     เว็ปไซต์ expert4invest.com โดยมีวัดถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้เกียวกับการลงทุนในรูปแบบต่างๆ โดยเป้าหมายของหลักของเราคือ การให้ความรู้เรื่องการลงทุนในตลาด ทั้ง หุ้น ตราสารหนี้ พันธบัตร Forex Crytocurrentcy อสังหาริมทรัพท์ ความรู้เรื่องประกันภัย รูปแบบตา่ง ๆ และกระเป๋าเงินดิจิตอลและการจ่ายเงินดิจิตอล เราไม่สนับสนุนการระดมทุนหรือการชักชวนให้ลงทุน ทุกประเภท เราเป็นเพียงเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้  เท่านั้น  ข้อมูลในเว็ปไซต์ไม่ใช่แบบเรียวไทม์หรือเที่ยงตรงเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็ปไซต์อาจจะมีการเปลียนแปลง ได้ตลอดเวลา การตัดสินใจลงทุนเป็นการพิจรณาของนักลงทุน เว็ปไชต์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี


คำเตือน

-การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น

-ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น

-CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ การซื้อขาย CFD มีความเสียงสูง จึงอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน มูลค่าการลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้และนักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ทางเว็ปไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ สำหรับการขาดทุนหรือสูญเสียทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งเป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวกับ CFD

-การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการติดสินใจลงทุน

-ผู้ลงทุนจะต้องรองรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นๆ ด้วยตัวท่านเอง

-การลงทุนที่มีความเสียงสูง ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง กับการกู้ยืมเงินเพื่อมาลงทุน เพราะ อาจจะทำให้ท่านสูญเสียทรัพย์

-เราเป็นเพี่ยงผู้ให้คำแนะนำ และให้ข้อมูล การตัดสินใจเป็นหน้าที่ของนักลงทุน

-ผู้จัดทำข้อมูล มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ และ ผู้จัดทำข้อมูลเป็นเพียงนักลงทุนราย หนึ่งที่ ได้ ลงทุนตามคำโฆษณาของธุรกิจเท่านั้น